PRIVACY POLICY 

 

1. Algemeen – doel van deze privacy policy

 

1.1. De website beschikbaar op het adres https://www.rasteli.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Rasteli nv, met ondernemingsnummer 0425.288.679 

en met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Belcrownlaan 11 (hierna ook: “rasteli”, “wij” of “ons”).

 

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. 

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Rasteli nv. Deze privacy policy is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de (uitvoering van) (diensten)overeenkomsten met de klanten van Rasteli nv (in welk geval laatstgenoemde louter de verwerker is en niet de verwerkingsverantwoordelijke). 

Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Rasteli nv.

 

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van Rasteli nv die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

 

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@rasteli.be. Wij zullen u uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. 

 

1.6. Rasteli nv behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 02/02/2020.

 

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

 

2. Wie wij zijn en hoe je ons kunt contacteren:

 

  • Rasteli nv
  • Belcrownlaan 11, 2100 Deurne
  • BTW-nummer: BE0 425.288.679
  • Telefoonnummer: 03 645 25 24
  • E-mail: info@rasteli.be
  • Website: https://www.rasteli.be

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

3.1. Rasteli nv verwerkt uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel voor doelstellingen van klantenbeheer, o.m. om met u contact op te nemen, administratie, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatie en opvolging.

 

3.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten. 

 

3.3. De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

4.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien: 

- u uw toestemming hiervoor hebt gegeven;

- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen; of

- indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van rasteli nv of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen (bv. wanneer u een kind bent).

 

4.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy - door de button ‘ok’ onderaan de website aan te klikken voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

 

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

5.1. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website van rasteli verwerkt. 

 

6. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

6.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server, zie artikel 9.

 

6.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan twee (2) jaar na beëindiging van de overeenkomst met rasteli.

 

7. Wat zijn uw rechten? 

 

7.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 

  • inzage van uw persoonsgegevens;
  • verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;
  • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

 

7.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

7.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

7.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

 

7.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbescherming-sautoriteit.

 

7.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

 

7.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan rasteli op info@rasteli.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

 

8. Wat zijn onze verplichtingen?

 

8.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

8.2. Wij werken, op hun verzoek, mee met de bevoegde privacyautoriteiten.

 

8.3. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. 

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres info@rasteli.be.

 

8.4. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

 

Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via: info@rasteli.be

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

 
 
Schrijf je in op de Rasteli nieuwsbrief